Beroepscode

Beroepscode.

NIP Register PsycholoogDe werkzame psychologen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), gevestigd te Utrecht.

Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de beroepscode van het NIP.

Wij houden ons aan de kwaliteitseisen gesteld door de LVVP (Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen).
Deze kwaliteitseisen kunt u nalezen op de website van het NIP:

www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/

Tevens zijn wij wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheisdpsycholoog; GZ Psycholoog (BIG register met bijbehorend tuchtrecht).

Er bestaat een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit is de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Dit houdt ondermeer in, dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft, vertrouwelijk is.

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd. Gecodeerde en onherkenbaar gemaakte gegevens kunnen alleen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.

Klachten.

Mocht u een klacht of geschil hebben, bespreek die dan eerst met uw behandelaar. Wanneer dit geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met het Nederlands Instituut van Psychologen:

www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek

Zij kunnen u dan verder helpen met het oplossen van de klacht/het geschil.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Persoonsgegevens die de organisatie heeft:
  NAW, BSN gegevens, intake gegevens
 2. Waar komen deze vandaan:
  NAW, BSN gegevens, intake gegevens rechtstreeks van betrokkene.
  Verzekeringsgegevens via COV (Vecozo) via software boekhoudpakket Incura.
 3. Met wie worden deze gedeeld:
  Alleen met toestemming van cliënt met verwijzer (huisarts).
  Alleen met toestemming van cliënt aan anderen, als die opgevraagd worden.
  Toestemming altijd schriftelijk in dossier vastgelegd
 4. Beveiliging Dossiers:
  In afgesloten archiefkasten. Mail via beveiligde omgeving zoals protonmail, Windows Firewall; Norton security; iSCSI initiator.
 5. Bewaartermijn:
  Wettelijke bewaartermijn van 15 jaar , zoals in onze beroepscode NIP is vastgelegd.
 6. Rechten van betrokkene:
  Client kan inzage krijgen in dossier, heeft recht op kopie, correctie, recht op vergetelheid en dataportabiliteit. Client kan daartoe een verzoek doen.
 7. Verzoek tot toegang:
  Klachten en geschillenregeling staat op website. Bij aanmelding wordt een cliënt hier over geïnformeerd.
  Cliënt kan inzage krijgen in dossier, heeft recht op kopie , correctie, recht op vergetelheid en dataportabiliteit cliënt kan daartoe een verzoek doen.
 8. Doelstelling van gegevens verwerking:
  Doelslag van de gegevens is nodig voor het kunnen maken van een op de cliënt afgestemde behandeling NAW en BSN. Gegevens zijn nodig voor checken van recht op verzekering COV bij de zorgverzekeraar als het gaat om verzekerde zorg.
 9. Toestemming:
  Toestemming is altijd schriftelijk.
 10. Kinderen:
  Als cliënt minderjarig en de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt, worden rechten toegekend aan wettelijke vertegenwoordigers. Zie art. 7 Beroepscode NIP.
  Kinderen van 12 tot 16 jaar, worden rechten toegekend aan cliënt/alsmede de wettelijk vertegenwoordigers. Zie art. 7 Beroepscode NIP
  Kind van 16 jaar worden algemeen geldende regels zoals hierboven genoemd, zoals omschreven in de Beroepscode NIP.
 11. Datalek:
  Bij datalekken worden deze gemeld aan de Autoriteit persoonsgegevens en aan de betrokkenen.
 12. Gegevensbescherming door privacy bydesing en by default:
  Gegevens worden verwerkt binnen dit plan en voor geen ander doel.
 13. Functionaris gegevensbescherming en data protectionofficer:
  De praktijk is een éénvrouwspraktijk, er is geen verplichting om deze functionaris aan te stellen.
 14. Internationaal:
  De praktijk is alleen in Nederland, Sebaldeburen gevestigd en heeft geen internationale vestigingen.
 15. Bestaande contracten:
  Er is een contract met de aanbieder van de administratie software : Incura
  Deze instelling is op de hoogte van de AVG, en op hun beurt ook verplicht aan deze wet te voldoen.